Hooldus – Garantiitingimused

Eelpool nimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde hulka. Farwelli Kaubanduse OÜ volitatud hooldusfirma poolt paigaldatud seadmete puhul laieneb garantii ka paigaldusele.

 

Garantiiaeg kehtib:

 • vaid nendele toodetele mille kasutamisel on kinni peetud toote kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.(Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel, tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Farwelli Kaubanduse OÜ müügiosakonnaga eraldi leping.)
 • kui seadet on regulaarselt hooldatud, vastavalt hooldusgraafikule.

Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

 • transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
 • toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
 • kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
 • garantiiandjast sõltumatutel põhjustel; (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike, tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised mõjurid);
 • kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
 • paigaldusvigadest või valesti ühendamisest ( v.a. kui toode paigaldatud volitatud hooldusfirma poolt);

 

Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne:

 • lambid, kaitsmed, klaas, tihendid ja kütteelemendid.

 

Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutusjuhise väär käsitlus. Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või volitatud hooldusfirmale.

Garantii alla ei kuulu seadme transportimiseks töökotta või väljavahetamiseks vajalike ümberehitus- või lammutustööd paigalduskohal.

Vajalik on teatada:

 • toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote etiketil);
 • kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;

Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.

Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) päeva jooksul (v.a.varuosa tarnetähtajast tingitud viivitustega) .
.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse Farwelli Kaubanduse OÜ hooldusspetsialist või pöördutakse vajadusel sõltumatu eksperdi poole.

Garantii ajal seadmehooldus on kliendile tasuline. Seadmete hooldust võib teha ainult Farwelli Kaubanduse OÜ spetsialist.See hõlmab seadme hooldust ja kontrolli

Garantii alla kuuluvad veesüsteemiga ühendatud seadmed.
Seadmetele ühendataval veesüsteemil peavad olema tagatud järgmised karakteristikud:

 • Üldkaredus: 0,5 kuni 5°, et vältida katlakivi tekkimist boileris. Soovi korral varustatakse seade automaatselt regenereeriva veepehmendusseadmega, mis tuleb paigaldada sissevoolutorule. See seade on saadaval ka polümeeride sterilisatsioonikomplektiga (soovi korral võimalik saada).
 • Surve: 150 kuni 250 kPa (1,5-2,5 baari); suurema surve korral kasutatakse vett rohkem.
 • Kloorioonide kontsentratsioon (Cl -): mitte rohkem kui ~ 10 ppm (sobiv väärtus), et vältida ahju terasest osade kahjustumist.
 • PH: üle 7.

Soovi korral varustatakse seade eri filtreerimisseadmega, mis paigaldatakse sissevoolutorule. See seade töötab ka kui veepehmendi vähendades vee karedust alla 5° F.

 

 

 


Seadmete hooldus
Telefon: +372 53 088 421
hooldus@farwell.ee